Integritetspolicy

I korthet

Företaget hanterar – och gallrar var sjätte månad i – ett minimum av så okänsliga personuppgifter som möjligt bakom fysiska skalskydd, digitala brandväggar och två-faktor-autentisering på en produktionsdator, en backup-disk och en e-post-server inom Sveriges gränser.

Företaget sparar endast kontaktuppgifter som medföljer meddelanden till företaget (t ex namn, e-postadress), de personuppgifter som Bokföringslagen kräver samt presumtiva kunders namn och e-postadresser som de själva har publicerat på sina webbplatser.

Personuppgifter delas inte med tredje part.

Webbplatsen använder inte cookies och spårar inte besökare.

Kontakta företaget för att få veta om och i så fall vilka uppgifter om dig som sparas och för att begära ändringar/radering.


 

Cookies och spårning

Denna webbplats sparar inte webbkakor (cookies) på besökarens enhet och vidarebefordrar inte enhetens IP-adress (spårning) till andra servrar.

Behandling av personuppgifter

B2B-företaget Östergren Fria (med ensam ägare, verksam, webbplats-administratör och personuppgiftsansvarig Nils Östergren) fullgör sina skyldigheter gentemot kunder och webbplatsbesökare genom att begränsa inhämtning och behandling av personuppgifter till Dataskyddsförordningens Kapitel II Artikel 6 (Laglig behandling av personuppgifter) Villkor b) ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.”, Villkor c) ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.” samt Villkor f) ”behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.”.

Vilka personuppgifter inhämtas? 1) Namn, e-postadresser och telefonnummer som kan förekomma i meddelanden till företaget. 2) Namn och e-postadresser på offentliga webbplatser som tillhör företag vars verksamhet bedöms ha intresse av detta företags tjänster.

Varför inhämtas personuppgifterna? För att kunna besvara ett meddelande till företaget och för att kunna informera andra företag om företagets tjänster.

Inhämtas samtycke för behandling av personuppgifterna? Nej, eftersom behandlingen (se nedan) är tillräckligt begränsad för att falla under villkoren b, c och f i Dataskyddsförordningens Kapitel II Artikel 6 (Laglig behandling av personuppgifter).

Vilka personuppgifter sparas? Kontaktuppgifter som är nödvändiga för att slutföra en affärstransaktion och/eller besvara ett meddelande (namn och e-postadress och/eller namn och telefonnummer och/eller namn och fysisk adress) och/eller informera företag vars verksamhet bedöms ha intresse av detta företags tjänster. Vid fakturering av en enskild firma inhämtas och sparas även moms- och organisationsnummer.

Hur länge sparas personuppgifter? Så länge det är nödvändigt för att slutföra en affärstransaktion och/eller besvara ett meddelande och/eller uppdatera information till företag vars verksamhet bedöms ha intresse av detta företags tjänster och som inte begärt att bli avregistrerade. En personuppgift på en faktura sparas i sju år från och med nästkommande år i enlighet med krav i Bokföringslag (1999:1078).

Hur sparas personuppgifter? I ett lokalt installerat e-postprogram i datorer på företagets fysiska adress i Stockholm och på e-postleverantören Loopia ABs server i Västerås samt – i de fall en affärstransaktion har genomförts på papper – i företagets bokföring.

Vem har tillgång till personuppgifterna? Nils Östergren och e-postleverantören Loopia AB som är personuppgiftsbiträde. Loopia AB har instruerats och enligt Tjänste- och personuppgiftsbiträdesavtalet (PDF öppnas i nytt fönster) åtagit sig att endast

•  lagra och skydda e-post på ett sätt som lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen

•  skanna e-posten maskinellt i syfte att hitta och avlägsna sk skräppost och bilagor med skadliga program.

Vem kan få tillgång till personuppgifterna? En svensk myndighet som har laglig grund, t ex Skatteverket vid en ev skatterevision.

Hur behandlas personuppgifter i företaget? Sökningar i e-postprogrammet utförs av Nils Östergren var sjätte månad för att radera personuppgifter som inte längre faller under villkoren b, c och f i Dataskyddsförordningens Kapitel II Artikel 6 samt när

•  ett meddelande inkommer (för att utröna om ett affärsförhållande redan råder)

•  en kund ska faktureras

•  en kund ska varslas om att en licensiering går ut

•  en person begär information om eller en ändring/radering av sina personuppgifter.

Hur skyddas personuppgifter och annan information som kunder delger företaget? Företagets bokföring, datorer och backup-utrustning liksom Loopia AB:s servrar har ett fysiskt skalskydd över normalnivå. Företagets digitala kontaktytor mot Internet (såväl på den fysiska adressen som hos Loopia AB) är försedda med fysiska och digitala brandväggar. Alla inloggningar sker med två-faktor-autentisering. Företagets datorer och webbplatser genomsöks minst en gång per dygn efter skadlig kod.

Vad händer om tredje part bereder sig tillgång till personuppgifter i företaget? Åtgärder vidtas för att förhindra fortsatt tillgång till uppgifterna och såväl berörda personer som Datainspektionen meddelas.

Vad händer med företagets personuppgifter när det säljs eller läggs ner? De raderas.

Marknadsföring

När företaget informerar andra företag i samma bransch om verksamheten är e-post försedd med följande text:

Stoppa fortsatta utskick:
E-post från Nils Östergrens studio-verksamhet om nya prisuppgifter, röstprover o dyl sker manuellt (ej automatiserat) högst två gånger per år. Svara på det här meddelandet utan att skriva något så får du inga fler mejl.

Därför har du fått detta meddelande:
För att jag bedömer att information om mitt företags tjänster är relevanta för ditt företag och/eller din yrkesroll. Den bedömningen utgör också grunden för att utskicket av meddelandet inte strider mot Marknadsföringslagen.

Så har din adress inhämtats:
Personuppgifterna e-postadress och namn i detta e-postmeddelande har hämtats manuellt från mottagarens webbplats.

Så hanteras personuppgifterna:
Namn och e-postadress sparas och behandlas i avsändarens e-postklient med stöd av villkoret f) i Dataskyddsförordningens Kapitel II Artikel 6 (Laglig behandling av personuppgifter): ”f) behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.”.