Svensk reklamröst

En svensk re­klam­röst som ska­par för­troen­de

Se och hör 30 se­kun­der svensk re­klam­röst med klipp ur sex TV- och online-re­klam­in­slag.

Baryton 30-60+ mest lämpad för re­klamer av be­rät­tande ka­rak­tär – storytelling – med en dy­namisk och för­troende­ingivande speaker-röst.

Reklam­speaker på di­stans

Gedigen er­fa­ren­het av ljud­pro­duk­tion och en pro­fes­sio­nellt ut­rus­tad stu­dio ger in­spel­ningar av hög­sta kva­li­tet. Dessutom smi­di­ga ses­sio­ner on­line med fle­ra del­ta­ga­re upp­kopp­la­de som kan lyss­na på och re­gis­sera in­spel­nings­ar­be­tet. Spa­rar tid och pengar.

Få en demo av din copy

Mejla nils.ostergren@nilsostergren.com föl­jan­de upp­gif­ter för en of­fert och gra­tis demo:
1: Företags­namn och or­ga­ni­sa­tions­num­mer
2: Antal manus i pro­duk­tio­nen
3: Antal ord i manus
4: Var, hur länge och i vad re­kla­men pub­li­ceras
5: Antal ev ver­sio­ner som klipps ner
Du är garanterad se­kre­tess!

Reklamröst usel på strunt

Rösten lämpar sig tyvärr inte alls för par­ti­po­li­tis­ka eller re­li­giösa re­klam­bud­skap, inte hel­ler för re­klam för skad­liga före­teel­ser som on­line-ka­si­non och snabb­lån eller icke ve­ten­skap­ligt un­der­bygg­da på­ståen­den om tjän­ster och pro­duk­ter.